Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Мотивация и ангажираност

Предприели ли сте всичко необходимо, за да повишите мотивацията и ангажираността на служителите?

Тези два ключови фактора за ефективността на служителите - мотивацията и ангажираността - са толкова значими и същевременно толкова уязвими, че е необходима последователна и фокусирана работа от страна на HR отдела и целия мениджмънт, за да се поддържат на високо ниво във всички отдели.

Кризисни ситуации, промени и преструктурирания, смени на собствеността, непредвидени външни обстоятелства - много са факторите, които застрашават мотивацията на хората в една компания, и част от тях са извън контрола на нейния мениджърски екип. В такива периоди е необходимо да се изследват добре нагласите на служителите и да се идентифицират определени екипи, където са по-силни негативните настроения. Това ще даде добра основа за дискусия относно ангажираността на служителите. Ако се подберат правилните инструменти, които генерират доклади с ключови показатели, може да се вземат и мерки за повишаването на мотивацията и да се състави план с конкретни действия.

Да се действа по въпроси като ангажираност и мотивация е предизвикателство, защото те се влияят от много фактори и варират от един служител до друг. Възможно е да са взети много мерки, които на теория би трябвало да повишават мотивацията: регулярна обратна връзка, придобивки за служителите, осигуряване на комфортна работна среда, и въпреки това да се наблюдава нездравословна среда на работа. Тя се характеризира с липсата на инициативност, нежелание за поемане на отговорност, незаинтересованост към крайните резултати. Такова отношение на служителите може да е пагубно за компанията. То има лавинообразен ефект и влияе върху всички новопостъпили хора, като негативната атмосфера обхваща все повече сфери, докато не завземе всеки елемент на работните отношения.

Редовните micro feedback анкети, които са като pulse check за текущото състояние на нагласите, не само дават възможност за навременна реакция при проблем с мотивацията. Те имат и друга важна роля - да дадат възможност за обратна връзка от страна на служителите по отношение на теми като доверие, ценности, промени и други. Гарантираната анонимност е наложителна, за да има и реалистични резултати. Внедряването на такива инструменти в HR рутината помага за това служителите да знаят, че тяхното мнение е важно и че то може действително да предизвика положителни промени. А това е и едно от задължителните условия, за да има високи нива на мотивация и ангажираност в компанията.

Свързани продукти:

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Team Performance Indicator

Team Performance Indicator
Превърнете високата ефективност на екипите в стандарт за компанията

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: