Employee Opinion Survey

Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Employee Opinion Survey

Какво е Employee Opinion Survey и къде е неговото приложение?

  • Employee Opinion Survey е изследване на удовлетвореността на служителите, което дава обективна информация за тяхното мнение и нагласа, за да улесни идентифицирането на проблемните области и респективно да се подобри управлението на човешките ресурси.
  • На база резултатите от изследването за цялата компания и за всеки неин отдел, се идентифицират най-добрите фирмени практики с помощта на метода на вътрешно сравнение.

Как работи Employee Opinion Survey?

  • Инструментът анализира нагласите, мненията и очакванията на работещите в компанията чрез събиране на информация по посочени от мениджмънта области за оценка, например: условия на работа, комуникации, обучение и развитие.
  • Изследванията се правят през определен от компанията период от време и са адаптирани към нейната специфична сфера на дейност.
  • Въпросникът за удовлетвореност се адаптира спрямо областите в компанията, които изискват задълбочено изследване.
  • Възможност да бъдат генерирани индивидуални отчети за всяка организационна единица.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Mindset-a в организацията се влияе от фактори, които е трудно да бъдат анализирани Индикация по теми и проблеми, които обичайно не могат да бъдат представени с ключови показатели за ефективност
Климатът, настроенията и обстановката в организацията се променят Измерване на нагласите сред служителите; Позитивна промяна на климата в организацията
Индикации за неудовлетвореност сред служителите Откриване и анализ на важни проблемни области в работата за всеки служител

Ключови предимства на Employee Opinion Survey

  • Получавате обратна връзка за темите, които вълнуват най-много служителите и организацията, във вид на конкретни факти.
  • Доказано ефективен инструмент за иницииране, контрол и анализ на промени, който спомага за следването на холистичен подход в развитието на човешките ресурси.
  • Бърза оценка на текущия mindset в компанията.
  • Подобряване на имиджа на компанията като работодател в резултат на повече удовлетвореност сред служителите.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: