Change Indicator

Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Change Indicator

Какво е Change Indicator и къде е неговото приложение?

  • По време на промени в компанията е необходимо да се проследи как те се възприемат и къде има пречки за постигане на желаната промяна.
  • Change Indicator е инструмент, който анализира и обобщава обратната връзка от служителите за това как възприемат управлението на процеса на промяна.

Как работи Change Indicator?

  • С помощта на анкета от 12 въпроса и два отворени коментара, периодично се генерират доклади по 13 фактора на промяна, които помагат да се проследи процесът в компанията.
  • Въпросите разглеждат факторите, които могат да се повлияят в резултат от промяната на поведението на лидерите.
  • Служителите отговарят на въпросите месечно или на тримесечие, в зависимост от продължителността и целите на процеса на промяна.
  • Лидерите получават обратна връзка за собствените си екипи, като резултатите им мога да бъдат сравнявани. Така за всеки отдел има доклади относно възприятията спрямо процеса на промяна.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Трудно проследяване на нагласите на служителите за това как напредва процесът на промяна според тях Нагласите са обобщени с помощта на 13 фактора на промяна и техните вариации са визуализирани
Идентифициране откъде произтичат негативните нагласи или съпротива срещу промени Обратна връзка и сравняване на резултатите по отдели
По време на процеси на промени атмосферата на доверие е застрашена Чрез изследване на мнението на служителите се изгражда стабилна среда на доверие

Ключови предимства на Change Indicator

  • Change Indicator генерира отделен доклад за всяка организационна единица, а промените с хода на времето могат да бъдат проследявани и сравнявани.
  • Лесен и интуитивен потребителски интерфейс. Кратко време за попълване на анкетата. Подробни и ясни графики в докладите.
  • Change Indicator предоставя възможността по време на предизвикателство, каквото е процесът на промени, да се събере обратна връзка от всички нива и служители в компанията, за да не се затваря дискусията само в рамките на мениджмънта.
  • Анкетата съдържа опцията за отворени въпроси, които събират данни относно кое в процеса на промяна се приема добре и кое според анкетираните може да бъде подобрено.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: