Company Specific 360° Feedback

Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

360 обратна връзка устройства

Какво е 360° обратна връзка и къде е нейното приложение?

 • 360-градусовата оценка е метод, който изследва потенциала на служителите спрямо ценностите или моделите на компетенции в компанията. Той събира информация от различни гледни точки: тази на изследваното лице и тази на други страни, запознати с поведението му в работна обстановка, например ръководители, подчинени, колеги, клиенти.
 • В дългосрочен план този метод подпомага индивидуалното развитие на всеки в компанията и дава поглед върху общите тенденции в нея - както позитивни, така и негативни.
 • Подпомага създаването на култура за обратна връзка в компанията, което ще помогне за разрешаването на всички проблеми в зародиш.
 • Попълването на 360° анкета успява да разреши един голям проблем пред компаниите - фаворизирането, както и неглижирането на различни ситуации.
 • Обратната връзка е задължителна в компании, в които намирането и задържането на кадри е трудно.

Как работи 360° обратна връзка?

 • Инструментът се базира на няколко анкети с различни скали за оценка, които сравняват самооценката на служителя с възприятията за него от страна на останалите.
 • Генерират се детайлни доклади, сравняващи мненията на различните наблюдатели, с цел да подпомогнат всеки служител в идентифицирането на силните му страни и подобряването на развитието му.
 • Въпросникът за 360-градусовата оценка се адаптира според ценностите и компетентностните модели на компанията.
 • Докладите и графиките в тях могат да се адаптират към корпоративния дизайн.

Kaкви са ползите от всяка 360-градусова обратна връзка??

Във всяка по-голяма компания има разнообразие от служители. Някои от тях обичат да изказват своето мнение, други предпочитат да не го споделят. При всяко даване на обратна връзка от страна на служителите, компаниите ще станат по-прозрачни и ще спечелят доверието на хората, които работят там. Кои са основните ползи от всеки 360-градусов въпросник?

 • Събиране на голяма база от анкети, които ще доведат до по-прецизни резултати.
 • Упражняването на право на глас ще помогне на новите служители да се впишат по-бързо в колектива, а в опитните ще вдъхне доверие.
 • Редовните анкети ще подобрят представянето на корпоративните служители и компанията скоро ще получи положителна обратна връзка от тях.
 • Анонимните анкети успяват да изградят профил на всеки служител в компанията, като го категоризират по много параграфи.
 • Информацията, събрана по време на въпросника, може да помогне на компанията да съхрани кадрите си.
 • Редовната обратна връзка ще подобри значително доверието на много служители.
 • Ориентираната към културата на компанията анкета ще намали риска от наемането и задържането на хора, които не се вписват в нейния модел.

Предизвикателства пред организацията, лидерите на екипи и служителите

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Служителите не получават систематизирана информация за възприятията към тях от страна на останалите Анонимни доклади, базирани на няколко анкети с различни скали за оценка
Подпомагане на индивидуалното развитие в дългосрочен план и избягването на отрицателна обратна връзка посредством комуникация Периодична оценка от мениджърите и останалите в екипа
Използване на анкети по готови стандартни модели, които не допринасят за доверието в ефективността на обратната връзка Company-Specific 360° Feedback, който е адаптиран към компетенциите и ценностите в компанията
Риск потенциалът или възможни проблеми в работата на индивидуалните служители да останат незабелязани Събиране на информация от различни гледни точки, включително и от изследваното лице

Ключови предимства на Company-Specific 360° Feedback

 • Механизъм за искрена обратна връзка
 • Идентификация на общи тенденции за компанията
 • Окуражава самоусъвършенстването на всеки служител и създава мотивация за промени в поведението
 • Създава и развива култура на обратна връзка

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: