Team Performance Indicator

Превърнете високата ефективност на екипите в стандарт за компанията

Team Performance Indicator

Какво е Team Performance Indicator и къде е неговото приложение?

  • Team Performance Indicator сравнява текущата ситуация на екипа на база заложените в инструмента фактори за успех с желаното бъдещо положение.
  • Инструментът показва как лидерът и екипът се възприемат спрямо петте основни фактора за успех.
  • Краткото изследване позволява бърз поглед върху критичните моменти в рамките на заложените фактори за успех на екипа.

Как работи Team Performance Indicator?

  • Team Performance Indicator измерва 5 предварително заложени фактора на успеха на “високоефективните екипи”. Това подпомага процеса на създаване и развиване на такъв екип.
  • Този инструмент дава възможност да бъдат направени две изследвания - предварително и последващо - в рамките на зададения период. Генерираните доклади сравняват резултатите и предлагат анализ на състоянието и промените в него.
  • Докладите и резултатите на ниво екип дават добра основа за последващ анализ и мерки в посока подобряване на слабите места в екипа по отношение на заложените 5 фактора.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Разлика в ефективността на екипите, чийто произход може да бъде неясен Доклади, които представят вижданията на членовете на екипите за основите елементи на ефективността
Среда, в която се наблюдава липса на доверие Възможност на всеки да даде обратна връзка по отношение на слабите места в екипа
Страх от конфликт - възникване или съществуващ такъв Ранна идентификация на проблемните области, които са потенциален източник на конфликт
Липса на ангажираност към крайната цел на екипа Инструмент, който дава възможност да се отвори дискусия относно ангажираността и в резултат тя да се подобри

Ключови предимства на Team Performance Indicator

  • Бърза за попълване анкета от 25 въпроса за текущото състояние и желаното бъдещо състояние на ефективността на екипа.
  • Сравнителни анализи в доклада предоставят факти, които дават възможност за продуктивни дискусии относно ангажираността и мотивацията на екипите.
  • Team Performance Indicator дава основа на усилията за подобряване на слабите места в екипите по отношение на основните 5 фактора на висока ефективност.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: