Висш пилотаж в дигиталното управление на таланти

За повече от 70 години гамата от продукти и услуги на Либхер става все по-разнообразна. Дизайнът и технологията, които създава компанията, са ориентирани към практическото внедряване на продуктите по целия свят. Непрекъснато нарастващата иновационна сила и безкомпромисното ангажиране с качеството гарантират полза от най-високо ниво за клиента във всички продуктови области.

Повече от 50,000 сътрудници помагат за технологичния напредък в многото отрасли, в които оперира фирмената група Либхер. И в момента компанията се управлява от семейство Либхер.

Казусът

Набиращата сила дигитална трансформация на бизнеса, многократно ускорена от пандемията, се превърна в незаобиколим фактор, който принуди много организации да преосмислят работните си процеси, особено в областта на управлението на таланти. Именно такъв бе случаят и при LIEBHERR. Предизвикателствата, които трябваше да преодолеят, бяха свързани с остарели вътрешни практики за организиране, отчитане и анализ на дейността на лидерите в компанията, свързана с ангажимента им да развиват хората в екипа си. Разпръснати на хартия лидерски оценки, огромни и сложни екселски файлове, бавно консолидиране и анализиране на данните от гледна точка на човешките ресурси и организацията са само част от трудностите, с които се сблъскват и продължават да се сблъскват HR специалисти и мениджъри на екипи. LIEBHERR имаха нужда от дигитална трансформация на процесите си за управление на таланти и голяма необходимост от прогнозни анализи, които да позволят на лидерите да управляват ефективно служителите си, да ги развиват и задържат успешно, независимо дали работят от дистанция, хибридно или на място. Ето защо те се обърнаха към LS-S Leadership Support. Задачата ни бе да подпомогнем мениджърите им в изграждането на силни и ефективни екипи, фокусирайки се върху развитието на служителите. Така стартирахме пилотен проект в LIEBHERR Monterrey с идеята да разпространим добрите практики във всички дивизии на компанията въз основа на положителните резултати. От друга страна, LIEBHERR Monterrey бяха доста подходящи за този пилотен проект, защото имаха сериозно предизвикателство по отношение на човешките си ресурси, a и висшият мениджмънт бе готов да окаже пълна подкрепа. Освен това фабриката разполагаше с по-малък брой служители, подходящ за пилотен проект, ИТ отделът им e независим и всички ръководители имаха нужното ниво на техническа грамотност, за да се възползват от решението без да полагат допълнителни усилия.

Решението

Първото и най-важно нещо, което трябваше да направим, бе да предоставим на отдела по човешки ресурси и на мениджърския екип на LIEBHERR анализ, базиран на данни, който обхваща най-използваните мерки за развитие в компанията, най-високо и най-ниско оценените мерки за развитие, класификация на HR рисковете, позиционирането на всеки талант в 9-квадратна матрица според тяхното представяне и потенциал, активността на лидерите им, плюс допълнителни данни за планиране на приемствеността и прогнозирането на рискове.

Най-лесната стъпка за осъществяването на тази цел и подсигуряването им с ясна структура за анализ на портфолиото им от таланти бе тестването на нашето безплатното приложение Talent Portfolio App, тъй като всички лидери на екипи в компанията притежаваха мобилни устройства, а и интерфейсът е изключително опростен и приятен за употреба. Използвайки тази безплатна версия на инструмента Talent Portfoliо, ръководителите можеха да създадат профили на екипите си, да оценяват регулярно служителите си по 12 предварително дефинирани фактора и да получат докладите от класическото портфолио на талантите си, разпределени в 9 групи според тяхното представяне и потенциал. Приложението също им предоставяше информация за ситуационното лидерство, лидерската амбиция, сътрудничеството, HR рисковете, приемниците и възможните мерки за развитие на всеки един талант от екипа им.

-
-

След 2 итерации с безплатното приложение за HR отдела и мениджмънт екипа се появи нуждата от консолидиране на данните от всички лидери в подразделението така, че да могат да се правят по-задълбочени анализи на разпределението на талантите в 9-квадратната матрица, на ситуационното лидерство и прогнозирането на риска от напускане на база събраните данни от цялата дивизия. Така LIEBHERR Monterey решиха да преминат към пълната уеб-базирана версия на Talent Portfolio, която им осигуряваше повече възможности.

В уеб-базираната версия лидерите можеха да следят динамиката на оценките на всеки отделен талант през времето във всички доклади, част от индивидуалния радар (класическо портфолио, лидерска амбиция, екипно сътрудничество, управление на риска, и т.н.). Освен това те можеха да проследяват всички минали и настоящи мерки за развитие, насочени към съответен талант, и да оценят тяхната ефективност.

Пълната версия на Talent Portfolio даде на възможност на HR екипа на LIEBHERR Monterrey да организира дигитални портфолио конференции, лесно да приканва лидерите на екипи да оценят своите служители, а също така и да наблюдава каква част от лидерите са участвали в процеса, как протича той и колко ангажирани са лидерите в развиването на талантите в екипа си. HR отдела и мениджмънт звеното получиха достъп до обобщени доклади и данни от класическото портфолио и от всички други динамични доклади и диаграми на ниво компания и с възможност за лесна филтрация по различни критерии.

Резултатите

Внедряването на приложението Talent Portfolio, последвано от уеб-базираната му версия, подпомогна LIEBHERR Monterrey в преосмислянето и изясняването на организационната структура на дивизията им, което след това подобри възможностите за отчитане и анализ на ситуацията въз основа на длъжности, отдели, организационни функции, отговорности и т.н. Гъвкавостта на уеб-базираната версия на Talent Portfolio позволи на LIEBHERR да предефинират 9-квадратната матрица на база нуждите си, като я разделиха на 4 категории, които съвпадат със стратегическите им насоки за оценяване на представянето и потенциала на служителите. Освен това всеки от представителите на висшия мениджмънт на компанията можеше да проследява портфолиото от таланти в екипа и в компанията, колко активни са мениджърите в развитието на своите таланти и кога имат нужда от напомняне, подкрепа или наставничество. Ръководителите на дивизията бяха информирани за това кои са най-популярните мерки за развитие сред лидерите и кои от тях носят най-добри резултати. На базата на реални данни мениджмънтът на LIEBHERR можеше да изгради ясна визия за потенциала на индивидуалните служители в различните отдели на компанията и да проследи тяхното развитие във времето.

Свързан продукт

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: