„Embedded Blended Leadership Environment“ получи финансиране на стойност 4.6 млн. лв., насърчаващо иновацията в областта на дигиталните технологии и развитие на лидери

„Embedded Blended Leadership Environment“ получи финансиране на стойност 4.6 млн. лв., насърчаващо иновацията в областта на дигиталните технологии и развитие на лидери

Радваме се да споделим, че нашият проект „Embedded Blended Leadership Environment“ беше окончателно одобрен за финансиране от Министерството на иновациите и растежа по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 12.09.2023 г. фирма Лийн Диджитъл Солюшънс ЕООД, подписа ДБФП с № BG-RRP-2.006-0013-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, на обща стойност 6 626 141,80 лева.

Този успех е резултат от друго наше постижение − удостояването ни с „Печат за високи постижения“ в областта „Future of Work“ от най-голямата програма за подкрепа на научни изследвания и иновации на ЕС - „Хоризонт Европа“. Безвъзмездната помощ се дава на предприятия, които са демонстрирали потенциал за високи постижения в областта си и развиват иновативен и висококачествен технологичен продукт.

С „Blended Leading“ целим да подобрим начина на развитие на лидерите, като подпомогнем всеки лидер лесно да прилага в ежедневието си информацията, вече придобита под формата на обучения и от различни инструменти в областта на човешките ресурси.” описва иновацията Камен Кънев, управител на LS-S Leadership Support (бранд на Лийн Диджитал Солюшънс ЕООД).

Предизвикателствата

Съществуват редица методи и инструменти, които се прилагат за анализи в областта на човешките ресурси. Самоцелното събиране на данни не води до подобрения само по себе си, а наученото по време на многобройните обучения често се оказва твърде общо и абстрактно, оставайки неприложено в работния процес. Губи се много време в пресяване на информация, без това да води до реални резултати.

Как „Blended Leading“ помага на лидерите

„Blended Leading“ възниква в отговор на тези проблеми, като съдейства на лидерите да навигират много по-уверено в морето от информация и да получат ценни, персонализирани съвети с цел да подобрят уменията си.

Продуктът дава възможност за:

  1. Анализ на данните без усилие − изчерпателен, обобщен преглед, адаптиран към специфичните нужди на съответния лидер, което спестява значително време и енергия.

  2. Идентифициране на областите за подобрение − определяне областите за растеж, спрямо развитието и на останалите членове на екипа, съответно: подобряване на конкурентоспособността и ясна перспектива.

  3. Конкретни приложими съвети, регулярни и базирани на динамично променящите се данни — след първоначалния анализ „Blended Leading“ продължава да мотивира лидерите да използват наученото, с помощта на напомняния и персонализирани предложения.

„Blended Leading“ не просто посочва на лидерите какво и как да подобрят в процеса на управление, а има за цел да им помогне да получат реални резултати и да достигнат максималния си потенциал.

Фактът, че проектът „Blended Leading“ е одобрен за финансиране, е голямо признание за нас като компания, както и потвърждение на значимостта на дигитализацията на управленските процеси.

Подобен успех показва реално, че българската иновационна екосистема има своя ресурс за развитие и че имаме потенциал да сме част от новата вълна на иновации в Европа.

Вярваме, че успехът на „Blended Leading“ би бил успех за бизнеса в България като цяло, защото ефективните лидери водят не само до повишени печалби за организацията, но и до развитието и добруването на техните служители. Въпросът вече не е дали имаме потенциал, а как да достигнем неговия максимум.