Лидерство във VUCA: Начини за справяне с турбулентността на съвремието

Лидерство във VUCA: Начини за справяне с турбулентността на съвремието

Какво представлява VUCA?

VUCA е опитът да се опишат условията в съвременния свят, за да се разработят нови гледни точки и подходи за справяне. Днес това е стандартен термин, използван в науката, изследователската работа и в областта на организационния мениджмънт.

VUCA е акроним от началните букви на тези четири английски понятия: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. В превод това са съответно: променливост, несигурност, комплексност, многозначност.

  • V – Volatility – „променливост“ е свързан с разбирането, че светът е постоянно променящ се и нестабилен, т.е. събитията са неочаквани, неразбираеми, непредвидими.
  • U – Uncertainty – „несигурност“, с други думи, събитията са трудно предсказуеми. Прогнозирането и миналият опит до голяма степен губят значимостта си. Така че обикновено е неясно, образно казано, накъде сме поели.
  • C – Complexity – „комплексност“ – това понятие отразява разбирането, че причина и следствие в много случаи не са пряко свързани. Следователно, в много ситуации няма един правилен подход и едно единствено решение. В този случай да обмисляме един проблем дълго не означава, че ще стигнем непременно до правилно решение.
  • А – Ambiguity – „многозначност“. Изискванията на средата често са много противоречиви и сложни. Нещата не са ясно разпознаваеми и не са предвидими. Въпреки, че вземаме дадено решение, ние сме съпътствани от несигурност. Ето защо човек има нужда от смелост и най-вече толерантност към грешките, т.е. готовност да греши, защото яснота и предвидимост няма.

Явленията, описани с акронима, често се наблюдават в контекста на дигитализацията в организациите. Ето защо VUCA може да се приеме като основа, спрямо която да се търсят подходи за взимане на решения или да се обмислят варианти в перспектива.

Динамично променящата се среда отдавна предполага различен вид лидерство и начини на комуникация.

Извън VUCA-света, „лидер“ е онзи, който знае и може всичко. Но в днешния свят „лидер“ е онзи, който подхожда към проблемите с откритост и същевременно се опитва да намери нови решения съвместно с останалите членове на екипа, тъй като нещата не са толкова предвидими и еднопластови.

При подобен подход може да се говори за т. нар. съвместно управление на базата на открита комуникация и сътрудничество. То надскача обикновеното делегиране на отговорности от управител на служители и дава възможност предприятието да се адаптира по-бързо към динамично променящите се условия.

Съвместното лидерство означава следното:

  1. да разберете, че идеите могат да идват отвсякъде
  2. да бъдете готови да приемете (и приложите) обратна връзка
  3. да опростите комуникационните процеси

Как дигиталните решения могат да бъдат използвани в тази връзка в отговор на предизвикателствата на VUCA-света?

Ето някои примери за доказали ефективността си дигитални инструменти, които ще ви помогнат в стратегическото планиране и развитието на екипите ви:

  • 360° обратна връзка – този дигитален продукт подпомага създаването на култура за обратна връзка в компанията. Той може да се използва като инструмент за подобряване на комуникацията и сътрудничеството, което е съществено за съвместното управление и адаптация към динамичната среда на VUCA.
  • Change Indicator – дигитално решение, което предоставя възможност по време на предизвикателство, каквото е процесът на промени, да се събере обратна връзка от всички нива и служители в компанията с цел адаптиране към промяната.
  • Agility Indicator – инструмент, който може да подпомогне организациите в търсенето на нови и адаптивни решения, което е ключов елемент при справянето с предизвикателствата на комплексния и противоречив VUCA-свят.