Изкуственият интелект: ключ към бъдещето на бизнеса

Изкуственият интелект: ключ към бъдещето на бизнеса

С удоволствие ви представяме резултатите от проучване на LS-S Leadership Support в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Kommunikations Kolleg AG, Германия на тема: „Приложение на генеративния изкуствен интелект в корпоративна работна среда“.

Целта на проучването беше да се установи текущото състояние на използването на изкуствен интелект (компетентност на служителите, сфери и начини на приложение, налични стратегии) в компаниите и произтичащите от това възможности и предизвикателства.

Изследването се проведе през септември и октомври 2023 г. и в него се включиха над 200 компании в България и Германия, от 10 различни сектора.

Разгледайте целия доклад тук.

Бъдещето на работните процеси: AI като ключов играч във всекиднeвната работа

Докладът изследва компетентността и очакванията на компаниите относно приложението на изкуствения интелект.

Поради значителния пробив на системи с изкуствен интелект в последните години, всеки втори анкетиран прилага изкуствен интелект в работата си. Половината имат опит с използване на интелигентни системи, докато 11% изразяват интерес да научат повече.

Области на приложение и прогнози

Генеративен изкуствен интелект се прилага най-вече в секторите на информационните технологии и маркетинга, като се предполага все по-широкото му приложение в областта на човешките ресурси и научните изследвания.

Резултатите показват, че изкуственият интелект улеснява работата на служителите във всички аспекти в сферата на човешките ресурси, като се отчита възможността за по-задълбочено изследване на възможността за приложение на интелигентни системи при процеса на даване на обратна връзка.

Над половината от респондентите считат, че изкуственият интелект ще окаже силно влияние върху работните процеси.

Близо половината от анкетираните очакват въвеждането на изкуствен интелект да доведе до закриване на работни места, но същевременно смятат, че внедряването на технологията ще отвори нови такива.

Ползи и предизвикателства за бизнеса

Изследването разкрива, че най-значимите ползи от изкуствен интелект в бизнеса са свързани със спестено време и подобрена производителност.

Въпреки това, опасенията относно генерирането на неточна информация и възможните социални последици съществуват.

Сравнение между България и Германия

Интересно сравнение може да се направи между България и Германия на базата на резултатите от проучването.

Въпреки че по-малко на брой компании в България са изпробвали генеративен изкуствен интелект, тези, които го използват, го правят по-често от компаниите в Германия.

По данни от изследването, в Германия активно се разработват стратегии за внедряване на изкуствен интелект, докато в България приложението на изкуствен интелект все още е нерегламентирано.

Видна е нуждата от бързо адаптиране и интеграция на технологията в бизнес средата и в двете държави, като е необходимо активно участие и инвестиции в обучение, за да се извлекат максималните ползи от възможностите, които изкуственият интелект предоставя.

Заключение

Изкуственият интелект не е просто технологичен тренд. Той се превръща в неотделим елемент във всекидневните работни процеси. Това налага необходимостта от нови знания, и постепенна промяна на бизнес моделите.

Ето защо е от съществено значение компаниите да развиват стратегии за приложение на изкуствен интелект, съчетавайки технологичния с човешкия потенциал.

LS-S благодари на всички участващи, които допринесоха за това проучване.

Разгледайте целия доклад тук.