Кога и колко често трябва да търсим обратна връзка от служителите си?

Кога и колко често трябва да търсим обратна връзка от служителите си?

Изграждането на култура на обратна връзка в една организация не е лесен и бърз процес. Нещо повече, той изисква последователност, инвестиции и време. За сметка на това обаче се отплаща с устойчивост и гъвкавост на компанията в извънредни ситуации и разбира се по-висока ангажираност, мотивация и доверие от страна на служителите.

Ето защо, когато става въпрос за обратна връзка на работното място, винаги говорим за процес, а не за еднократно събитие, което искаме да предприемем, като част от стратегията ни за организационно развитие. Има много начини и разнообразни дигитални инструменти, с които ефективно да се събира информация за мнението и нагласите сред служителите. В тази статия ще разгледаме най-използваните сред тях, с фокус върху това кога и колко често е препоръчително да се използват, за да се постигнат оптимални резултати срещу направената инвестиция.

Pulse Check проучване

Кризата с COVID-19 и работата от разстояние ускори търсенето и използването на дигитални инструменти за micro feedback или т. нар. измерване на пулса на организацията. Те са изключително ефективни при нужда от събиране на бърза обратна връзка от служителите за проследяване на развитието на конкретни показатели. Такива например са благосъстоянието, ангажираността или мнението на служителите по даден въпрос, тема или проблем. Този тип изследвания предоставят безценна подкрепа за ръководителите на екипи при работа от разстояние и им помагат в разрешаването на предизвикателствата, свързани с дистанционното лидерство. Pulse Check проучванията са анонимни, кратки и лесни за попълване от страна на служителите. Обикновено съдържат между 2 и 4 въпроса, които се задават всяка седмица, за да се наблюдава развитието на търсения показател и позволяват проследяване на резултатите в реално време. Micro feedback инструментите успешно се използват и за измерване на устойчивостта на корпоративните ценности във времето, нагласата на служителите спрямо тях и позволяват периодичното им напомняне на служителите.

Проучване на мнението на служителите (Employee Opinion Survey)

Това е дигитален инструмент, който позволява изследването на удовлетвореността на служителите и улеснява идентифицирането на проблемните области в организацията. Този инструмент ще Ви бъде от полза, когато мениджмънтът изисква от Вас регулярно да проучвате и анализирате нагласите, мненията и очакванията на работещите в компанията по зададени от тях области за оценка, като например условия за работа, мотивация, комуникация, обучение, възможности за развитие в организацията и т.н. Тук въпросите са повече на брой, тъй като и самото изследване е по-задълбочено. Честотата на провеждането му до голяма степен зависи от специфичната сфера на дейност на компанията. Най-често то се прави на всеки 12 месеца, за да се получава достатъчно редовна обратна връзка по темите, които вълнуват най-много служителите в организацията, и всичко това във вид на конкретни факти. Разновидност на този вид инструмент е т.нар. „Индикатор за промяна“ (Change Indicator), чрез който много успешно, по време на промени в компанията, може да се проследява как те се възприемат от служителите и къде има пречки за осъществяването им.

360-градусова обратна връзка

Това е едно най-обстойните проучвания, което може да ви предостави ценна обратна връзка от различни гледни точки, когато е нужно да изследвате потенциала на мениджърите и служителите си и да подпомогнете всеки от тях в идентифицирането на силните му страни и подобряването на развитието му в компанията. Често служителите не получават систематизирана информация за представянето си и възприятията към тях от страна на колеги и мениджъри и това води след себе си редица проблеми. Те могат да бъдат ефективно решени чрез използването на този дигитален инструмент, препоръчително (поне) веднъж годишно. Така намалявате риска за това потенциалът или възможните проблеми в работата на отделните служители да останат незабелязани. Освен това 360-градусовото проучване е още един метод, чрез който да създадете и да поддържате „жива“ културата на обратна връзка в компанията.